Vincent Corjanus

Vin­cent Cor­ja­nus is dich­ter en sin­ger-song­wri­ter en heeft vijf dicht­bun­dels op zijn naam staan. Vin­cent schrijft over wat hem raakt, vaak in wei­nig maar toch veelzeg­gen­de woor­den die krach­ti­ge beel­den oproe­pen.

Vin­cent Cor­ja­nus is sinds kort te boe­ken via Tromp­The­a­ter boe­kin­gen en mana­ge­ment.

Maan­licht

Ik wacht tot de gla­zen
ver­dwij­nen in ruwe meis­jes­han­den.
De dro­men van Johan­na,
1966.
Ver van mijn leven
ver­wij­derd
lijkt alles een weg te vin­den.
Waar gaan we naar­toe?
Wat is het ver­haal
van een nieu­we mor­gen?
Het is voor jou,
jij die met tra­nen in de ogen
de gor­dij­nen van het leven sluit.
Waar je ook leeft,
wie je ook bent.
Ik koes­ter jou met alles wat ik heb.
Mis­schien zou je wel wil­len zin­gen,
als een nach­te­gaal
op de vlucht voor
een waan­zin­ni­ge wereld.
We zijn niet anders
dan voor­heen.
De dich­ter schrijft nieu­we woor­den
op besla­gen auto­raam­pjes.
Het is een bood­schap
voor de eeu­wi­ge reis.
Ooit zal ik het vin­den.
Waar je ook leeft,
wie je ook bent.
Ruwe meis­jes­han­den slui­ten
de gor­dij­nen.
Ter­wijl maan­licht
door de gaten van de stof valt.
Er waren men­sen geweest
die ons zagen.
De oor­sprong van het licht.
En daar,
zal ik jou ont­moe­ten.

Voor boe­kin­gen klik hier