Privacybeleid

Privacybeleid Rondomzorg BV en Tromptheater

Ver­sie 1.0
Deze pagi­na is voor het laatst aan­ge­past op 3 juni 2018.

Wij zijn ons er van bewust dat u ver­trou­wen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze ver­ant­woor­de­lijk­heid om uw pri­va­cy te bescher­men. Op deze pagi­na laten we u weten wel­ke gege­vens we ver­za­me­len als u onze web­si­te gebruikt, waar­om we deze gege­vens ver­za­me­len en hoe we hier­mee uw gebruik­s­er­va­ring ver­be­te­ren. Zo snapt u pre­cies hoe wij wer­ken.

Dit pri­va­cy­be­leid is van toe­pas­sing op de dien­sten van Tromp­the­a­ter, onder­deel van Rond­om­zorg BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat Rond­om­zorg BV niet ver­ant­woor­de­lijk is voor het pri­va­cy­be­leid van ande­re sites en bron­nen. Door gebruik te maken van deze web­si­te geeft u aan het pri­va­cy beleid te accep­te­ren.

Rond­om­zorg BV res­pec­teert de pri­va­cy van alle gebrui­kers van haar site en draagt er zorg voor dat de per­soon­lij­ke infor­ma­tie die u ons ver­schaft ver­trou­we­lijk wordt behan­deld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wan­neer u zich aan­meldt voor een van onze dien­sten vra­gen we u om per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken. Deze gege­vens wor­den gebruikt om de dienst uit te kun­nen voe­ren. De gege­vens wor­den opge­sla­gen op eigen bevei­lig­de ser­vers van Rond­om­zorg BV of die van een der­de par­tij. Wij zul­len deze gege­vens niet com­bi­ne­ren met ande­re per­soon­lij­ke gege­vens waar­over wij beschik­ken.

Communicatie

Wan­neer u e-mail of ande­re berich­ten naar ons ver­zendt, is het moge­lijk dat we die berich­ten bewa­ren. Soms vra­gen wij u naar uw per­soon­lij­ke gege­vens die voor de des­be­tref­fen­de situ­a­tie rele­vant zijn. Dit maakt het moge­lijk uw vra­gen te ver­wer­ken en uw ver­zoe­ken te beant­woor­den. De gege­vens wor­den opge­sla­gen op eigen bevei­lig­de ser­vers van Rond­om­zorg BV of die van een der­de par­tij. Wij zul­len deze gege­vens niet com­bi­ne­ren met ande­re per­soon­lij­ke gege­vens waar­over wij beschik­ken.

Cookies

Wij ver­za­me­len gege­vens voor onder­zoek om zo een beter inzicht te krij­gen in onze klan­ten, zodat wij onze dien­sten hier­op kun­nen afstem­men.

Deze web­si­te maakt gebruik van “coo­kies” (tekst­be­standtjes die op uw com­pu­ter wor­den geplaatst) om de web­si­te te hel­pen ana­ly­se­ren hoe gebrui­kers de site gebrui­ken. De door de coo­kie gege­ne­reer­de infor­ma­tie over uw gebruik van de web­si­te kan wor­den over­ge­bracht naar eigen bevei­lig­de ser­vers van Rond­om­zorg BV of die van een der­de par­tij. Wij gebrui­ken deze infor­ma­tie om bij te hou­den hoe u de web­si­te gebruikt, om rap­por­ten over de web­si­te-acti­vi­teit op te stel­len en ande­re dien­sten aan te bie­den met betrek­king tot web­si­te-acti­vi­teit en inter­net­ge­bruik.

Doeleinden

We ver­za­me­len of gebrui­ken geen infor­ma­tie voor ande­re doel­ein­den dan de doel­ein­den die wor­den beschre­ven in dit pri­va­cy­be­leid ten­zij we van tevo­ren uw toe­stem­ming hier­voor heb­ben ver­kre­gen.

Derden

De infor­ma­tie wordt niet met der­den gedeeld. In enke­le geval­len kan de infor­ma­tie intern gedeeld wor­den. Onze werk­ne­mers zijn ver­plicht om de ver­trou­we­lijk­heid van uw gege­vens te res­pec­te­ren.

Veranderingen

Deze pri­va­cy­ver­kla­ring is afge­stemd op het gebruik van, en de moge­lijk­he­den op deze web­si­te. Even­tu­e­le aan­pas­sin­gen en/of ver­an­de­rin­gen van deze site, kun­nen lei­den tot wij­zi­gin­gen in deze pri­va­cy­ver­kla­ring. Het is daar­om raad­zaam om regel­ma­tig deze pri­va­cy­ver­kla­ring te raad­ple­gen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bie­den alle bezoe­kers de moge­lijk­heid tot het inzien, ver­an­de­ren, of ver­wij­de­ren van alle per­soon­lij­ke infor­ma­tie die op dat moment aan ons is ver­strekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onder­aan iede­re mai­ling vindt u de moge­lijk­heid om uw gege­vens aan te pas­sen of om u af te mel­den.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gege­vens aan wilt pas­sen of uzelf uit onze bestan­den wilt laten halen, kunt u con­tact met ons op nemen. Zie onder­staan­de con­tact­ge­ge­vens.

Cookies uitzetten

De mees­te brow­sers zijn stan­daard inge­steld om coo­kies te accep­te­ren, maar u kunt uw brow­ser opnieuw instel­len om alle coo­kies te wei­ge­ren of om aan te geven wan­neer een coo­kie wordt ver­zon­den. Het is ech­ter moge­lijk dat som­mi­ge func­ties en ser­vi­ces, op onze en ande­re web­si­tes, niet cor­rect func­ti­o­ne­ren als coo­kies zijn uit­ge­scha­keld in uw brow­ser.

Vragen en feedback

We con­tro­le­ren regel­ma­tig of we aan dit pri­va­cy­be­leid vol­doen. Als u vra­gen heeft over dit pri­va­cy­be­leid, kunt u con­tact met ons opne­men via de onder­aan deze pagi­na ver­mel­de adres­sen.